Prudký katar průdušnice a průdušek

Prudký katar průdušnice a průdušek
Tuto chorobu čítáme mezi nejčastější. Může se objeviti v každém věku a zachvacuje stejně obě pohlaví.
V útlém a ve stařeckém věku jest tento zánět častější z toho důvodu, ježto odolnost organismu není tak velká jako ve věku středním.
S oblibou vyskytuje se tento zánět u některých zaměstnání, čili jinými slovy, některá zaměstnání disponují k těmto zánětům.
Jsou to na př. uhlíři, horníci, zámečníci, brusiči skla a kovů, kameníci, pilnikáři, dělníci zaměstnaní v tabákových továrnách, přádelnách, chladírnách.
V chladnějšich měsících postihuje tento zánět lidi častěji nežli v měsících letních, teplých.
Nechci tvrditi, že by snad nachlazení mělo přímý vliv na vznik této choroby; nachlazení však jistě oslabí tělo, takže toto oslabené tělo spíše podléhá chorobě a nemůže tak úspěšně vzdorovati škodlivinám.
Sliznice postižených orgánů jest zduřelá a červená. Tato červeň pochází od silně naplněných, překrvených vlásečnic; žlázy, které jsou uloženy v této překrvené sliznici, jsou naplněny hojně hlenem a také hlen tento hojně vylučuji.
Jako příčina této choroby uvádí se nastuzení, vdechování prachu, dráždivých plynů. Někdy tato choroba doprovází choroby jiné, napr. spalničky, černý kašel, chřipku, tuberkulosu. (Pozor!)
Příznaky a průběh této choroby. Počíná hlasitým kašlem a bolestí, kterou nemocní kladou pod kost hrudní. Hlas jest zastřen, často dokonce chraptivý.
Kašel, který na počátku jest více suchý, v průběhu stává se vlhčím, nemocný vykašlává s počátku nepatrně hlenu vazkého, který se stává ponenáhlu bělavým a mění se v několika dnech zpravidla v hojný, hlenohnisavý výměšek.
Někdy se stane, že se k tomuto hlenu přimísí něco krve v podobě malých teček nebo vláken. Tato krev pochodí z toho, že křečovitým kašlem praskne některá překrvená menší vlásečnice a něco krve smísí se s hlenem.
U dětí zpravidla chrchlů není. Ne snad z toho důvodu, že chrchle se u dětí netvoří, ale děti chrchle, které kašlem dopraví až do hrtanu, zpravidla spolknou. Dýchání při této chorobě jest zrychleno.
Poklep neskýtá žádné odchylky od normálu, naproti tomu nad celými plícemi slyšíme tak zvané vrzoty a pískoty; když se stal v průběhu výměšek hojnější, řidčí, slyšíme vlhké rachoty.
Zpravidla postižený cítí se malátným, naříká na bolest hlavy, trpí nechutenstvím. Tělesná teplota v některých případech, alespoň s počátku choroby stoupne, někdy v řídkých případech dosahuje 39° C.
Zajímavo jest, že v případech, kde takovýto katar jest lokalisován (umístěn) pouze na jednotlivé oddíly plicní, průběh zpravidla jest zdlouhavější a choroba jeví se ve formě těžší.
Je-li katar průduškový umístěn v hořejších částech plic ve hrotech, jedná se obyčejně o nákazu tuberkulosní. Postihne-li tato choroba starce neb děti, nutno vždycky pohlížeti na chorobu vážněji.
Často se stává u těchto dětí a starců, že choroba postihuje nejjemnější průdušinky, při čemž se stává nebezpečnou; vyznačuje se těžkým dechem, nepravidelnou horečkou.
Velice zhusta v těchto případech přechází zánět na okolní tkáň plicní a vzniká zánět plic. Co se týče předpovědi této choroby, u silných lidí předpověď je dobrá, celkem nehrozí žádného nebezpečí.
Jinak jest tomu u dětí a u sesláblých starců; u těch bývá to choroba nebezpečná. Rozpoznání této choroby jest dosti snadné; je-li choroba provázena horečkou, jest vždycky radno povolati lékaře, ježto by se mohl při zanedbání vyvinouti nebezpečný zánět plic a ježto mnohé choroby vzdálenějších orgánů, jako zánět ledvin, jsou provázeny průduškovým katarem, který bez patřičného rozpoznání základní choroby a bez léčení nedovoluje vyléčení choroby průdušek.
Co se týče léčení  (therapie), jedná-li se o osoby choulostivé, které disponují k nastuzení, jest radno poznenáhlu se otužovati omýváním studenou vodou a otíráním, otužovati se na čerstvém vzduchu; opatrné lázně sluneční, moudrá a účelná gymnastika dýchací, vodoléčba.
Při onemocnění, které jest sdruženo s horečkou, doporučuje se nemocnému, aby ulehl na lůžko, doporučuje se pití horkého čaje bez rumu, potné kůry, pití teplého mléka s minerální vodou (Luhačovickou Vincentkou nebo Aloiskou, Krondorfkou).
Na prsa přikládají se Priessnitzovy obklady. (Viz vodoléčbu!) Jedná-li se o ulehčení při kašli a podporování obtížného vykašlávání, jest nutno vždycky dbáti rady lékařovy.
Rada: Kdo má kašel, rýmu, anginu, nesmí se stýkati s dětmi, jichž orgány jsou k nákaze velice citlivé!

Leave a Reply